Datum uitspraak: 22-01-2019
Nummer uitspraak: 108504
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Vanwege gedragsproblemen plaatst de school een leerling op een time-out voorziening, onder meer om haar ondersteuningsbehoefte verder vast te stellen. De moeder beëindigt dit traject voortijdig. Op een andere bovenschoolse voorziening is geen plaats voor de leerling. Omdat de leerling vanwege de ondersteuningsbehoefte niet terug kan en wil naar haar school en de ondersteuningsvraag groot is, vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring vso aan. Het samenwerkingsverband geeft deze tlv af. De moeder meldt de leerling niet aan bij de beoogde vso-school en na de zomervakantie is daar geen plaats meer. De school is niet bereid om het door de moeder voorgestelde alternatief van een particuliere school te bekostigen. De moeder richt zich vervolgens tot de Commissie. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting
Na het stopzetten van de time-out voorziening bleef diagnostisch onderzoek van de leerling uit. Dit diagnostisch onderzoek kon de school niet zelf verrichten. Daarom en vanwege de ondersteuningsbehoefte van de leerling heeft de school zich tot het samenwerkingsverband gericht voor de beoordeling van de vraag of de leerling vanwege haar ondersteuningsbehoefte is aangewezen op vso. Dit is een logische stap geweest. Doordat de moeder de leerling niet heeft aangemeld bij de vso-school is daar inmiddels geen plaats meer. Wel kan de leerling tijdelijk op diezelfde vso-school terecht in een individueel traject, op haar niveau, en met zicht op doorstromen naar de gewenste klassikale setting. Dit is onder de gegeven omstandigheden passend.
De moeder heeft een particuliere school gevonden die zij passend vindt voor de leerling. Maar de wet biedt nog geen grondslag voor overheveling van de bekostiging naar een particuliere school. Daarnaast is het geboden vso-alternatief passend.