Datum uitspraak: 22-05-2019
Nummer uitspraak: 108672
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling heeft in een volle klas vuurwerk afgestoken. Dit heeft een gat in een schooltas van een medeleerling veroorzaakt. De school neemt hierop een voorgenomen besluit tot verwijdering. De ouders wenden zich tot de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Vanwege de discretionaire bevoegdheid van het schoolbestuur toetst de Commissie de verwijderingsbeslissing terughoudend en beoordeelt zij of het schoolbestuur in redelijkheid tot het verwijderingsbesluit kon komen. Het bewezen gedrag van de leerling kan in beginsel reden zijn om tot verwijdering over te gaan. Maar de school heeft in het voorgenomen besluit geen blijk gegeven van een evenwichtige belangenafweging. De belangen van de leerling zijn niet kenbaar afgewogen tegen het belang van de school. De belangen zijn voor de leerling gelegen in het, na een eerdere scholenwisseling, thans goed presterend kunnen voorzetten van onderwijs in een vertrouwde omgeving, met vertrouwde klasgenoten en vrienden, tegenover het belang van verweerder, gelegen in een veilige schoolomgeving. De evenredigheid meespelen bij de afweging of in deze situatie tot verwijdering zal worden besloten, of tot een minder zware sanctie. Omdat van een dergelijke afweging niet is gebleken, verklaart de Commissie het verzoek gegrond.. 

Trefwoorden: