Datum uitspraak: 21-10-2019
Nummer uitspraak: 108906
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling van een basisschool vertoont al jaren gedragsproblemen. Het samenwerkingsverband heeft een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs afgegeven. Ouders hebben hun zoon aangemeld voor diagnostisch onderzoek. Nadat de school een definitieve verwijderingsbeslissing had genomen, heeft de rechtbank op verzoek van de ouders een voorlopige voorziening toegewezen: de school moet wachten met de definitieve verwijdering tot na de uitkomst van het onderzoek.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De school is te afwachtend geweest ten aanzien van de invulling van de op haar rustende zorgplicht en de daarmee samenhangende verplichting tot onderzoek van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Er is niet gebleken dat de school de urgentie van onderzoek heeft benadrukt of is blijven benadrukken. Ook heeft de school niet gestuurd in het verkrijgen van voor de ondersteuning van de leerling beschikbare en mogelijk relevante informatie. Daarnaast ontbreekt in de verwijderingsbeslissing een deugdelijke motivering.