Datum uitspraak: 25-07-2018
Nummer uitspraak: 108234
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling met het syndroom van Down zit 4 jaar in groep 1/2. De school besluit hem te verwijderen en verwijst hem naar een school voor speciaal onderwijs. Die school wil de leerling toelaten. De ouders zijn het met de verwijdering oneens en vragen de Commissie een oordeel.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De leerling is 9 jaar oud. Hij functioneert op het niveau van een 3-jarige. Zijn ondersteuningsbehoefte is goed in kaart gebracht. Ondanks intensieve één-op-één-begeleiding kan de school niet langer voldoen aan zijn ondersteuningsbehoefte. De leerling heeft geen aansluiting meer met de andere kinderen in de groep. Ook veiligheidsaspecten spelen inmiddels een rol. Er is een school voor speciaal onderwijs gevonden. De daarvoor vereiste toelaatbaarheidsverklaring is toegekend. Er is voldaan aan de zorgplicht. De verwijderingsbeslissing is redelijk.

De bepalingen van artikel 24 VRPH richten zich tot de Staten die partij zijn bij dit verdrag. Het biedt geen onmiddellijk en afdwingbaar recht van burgers jegens een schoolbestuur, dat is aangesloten bij een samenwerkingsverband voor passend onderwijs.

De verwijderingsbeslissing is niet in strijdt met de WGBH/CZ. Deze wet biedt geen onbegrensd recht op regulier onderwijs. De leerling is voldoende en passende ondersteuning geboden. De ondersteuningsbehoefte van de leerling overstijgt de mogelijkheden van de school.