Datum uitspraak: 06-10-2020
Nummer uitspraak: 109337
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte op het vmbo-t is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aangevraagd, omdat de school meent dat het voortgezet speciaal onderwijs (vso) meer passend is. De leerling meldt zich bij een andere locatie voor vmbo-kader aan, maar wordt geweigerd vanwege zijn ondersteuningsbehoefte. Verzoeker legt een geschil over de verwijdering, het ontbreken van een opp en de weigering toelating aan de Commissie voor.

Advies van de Commissie
Het verzoek voor zover gericht tegen de verwijdering is niet-ontvankelijk en voor zover gericht tegen de vast- en bijstelling van het opp en de weigering toelating gegrond.

Toelichting
Van verwijdering is geen sprake omdat de leerling mag doubleren. Ook heeft  de school de tlv-procedure stopgezet. Over de bijstelling van het opp heeft geen op overeenstemming gericht overleg plaatsgevonden. Inhoudelijk kan de Commissie daarom niet toetsen. Eerst zullen verzoeker en verweerder hierover in gesprek moeten. 
De leerling heeft zich bij een andere locatie met een ander onderwijsniveau, vmbo-kader, aangemeld. Beide locaties behoren tot hetzelfde bevoegd gezag en daarom is wettelijk gezien geen sprake van weigering toelating. Toch acht de Commissie zich bevoegd omdat zij een feitelijk toelatingsbegrip hanteert: de locaties bieden een ander onderwijsniveau en hebben een eigen schoolondersteuningsprofiel. De leerling is geweigerd vanwege zijn ondersteuningsbehoefte en op basis van het advies van de andere schoollocatie zonder overleg tussen de schoollocaties en verzoeker, waarbij het ook aan onderzoek naar de begeleidingsmogelijkheden voor de leerling heeft ontbroken.