Datum uitspraak: 29-07-2021
Nummer uitspraak: 2021007756
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling staat ingeschreven op een reguliere basisschool. Zijn ouders melden hem aan op een andere reguliere basisschool.
Die school schrijft de leerling in, maar constateert daarna dat de eerste school een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) heeft aangevraagd. De school concludeert vervolgens dat zij niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De school besluit de leerling niet toe te laten en meent dat de school waar de leerling eerst ingeschreven stond de zorgplicht heeft. De ouders zijn van mening dat sprake is van verwijdering van de leerling en dienen een verzoek in bij de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De school heeft na de aanmelding van de leerling de zorgplicht gekregen voor de leerling. De school heeft de leerling kort na de aanmelding al ingeschreven op de school. Van een toelatingsgeschil is dan geen sprake meer. Een besluit tot verwijdering vanwege de ondersteuningsbehoefte van een leerling is gebonden aan vereisten. Een school moet de ondersteuningsbehoefte van de leerling duidelijk in kaart hebben gebracht en haar begeleidingsmogelijkheden hebben benut, voordat zij een besluit tot verwijdering neemt. Dat heeft de school niet gedaan. Ook had de school de leerling niet slechts mogen verwijzen naar de school van herkomst, maar had zij een passend (alternatief) onderwijsaanbod moeten geven aan de leerling.