Datum uitspraak: 12-05-2021
Nummer uitspraak: 2021003895
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling zit in het examenjaar op een school voor voortgezet regulier onderwijs. De school meldt aan de moeder van de leerling dat zij het voornemen heeft om de leerling van school te verwijderen vanwege zijn gedrag. De moeder van de leerling is het hier niet mee eens en legt een geschil aan de Commissie voor.

Advies van de Commissie
Het verzoek is niet-ontvankelijk

Toelichting
De termijn voor het indienen van een geschil bij de Commissie bedraagt zes weken. De termijn start op de dag nadat het besluit is bekendgemaakt aan moeder. Het schoolbestuur heeft het besluit met hierin het voornemen om de leerling te verwijderen schriftelijk aan de moeder betekend. Het is niet duidelijk of de moeder dit besluit ook daadwerkelijk heeft ontvangen. Het schoolbestuur heeft daarom nogmaals op twee verschillende momenten het besluit gestuurd. Moeder, die zich al voor ontvangst van de besluiten door een raadsman liet bijstaan, heeft het verzoek buiten de termijn van 6 weken ingediend. Er is niet gebleken van feiten of omstandigheden die de overschrijding van de indieningstermijn rechtvaardigen.