Datum uitspraak: 09-10-2020
Nummer uitspraak: 109380
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De school kan niet langer de benodigde begeleiding aan een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte bieden. Na afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so) en nadat een andere school bereid is gevonden de leerling toe te laten, heeft de school besloten de leerling te verwijderen. De vader van de leerling meent dat dat de leerling met extra ondersteuning op de school kan blijven.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De leerling heeft een extra ondersteuningsbehoefte. Hij volgt een eigen leerlijn en ontvangt extra begeleiding van het samenwerkingsverband en een extern deskundige. Uit de metingen blijkt dat de ontwikkeling stagneert. Verder vindt de leerling nauwelijks aansluiting met medeleerlingen. De school bespreekt dit met vader, maar onderneemt geen verdere actie. Pas nadat een nieuwe directeur komt, onderneemt de school stappen voor een andere passende onderwijsplek voor de leerling. De school wist dat de grenzen van de begeleidingsmogelijkheden waren bereikt. Hierop had de school eerder moeten acteren. Dit neemt echter niet weg dat het besluit tot verwijdering redelijk is.