Datum uitspraak: 21-12-2020
Nummer uitspraak: 109512
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling heeft gedrags- en sociaalemotionele problemen, waarvan ouders menen dat die voortkomen uit gehoorproblemen en een spraaktaalachterstand. De school wil nader onderzoek en wil ook de verdere ondersteuningsbehoefte van de leerling onderzoeken, maar ouders werken niet mee. De school stelt dat zij daardoor niet langer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en besluit de leerling te verwijderen.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De leerling laat problemen zien op verschillende ontwikkelingsgebieden. Het is niet duidelijk of dit slechts veroorzaakt wordt door gehoorproblemen of een spraaktaalachterstand. Daarvoor is onderzoek nodig. Ouders hebben geweigerd hun medewerking te verlenen aan voorstellen van de school om dit onderzoek te laten uitvoeren. Daardoor kan de school niet vaststellen of zij de noodzakelijke ondersteuning aan de leerling kan bieden. 
Bij toename van de zorgen rondom het gedrag van de leerling, heeft de school een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aangevraagd. Na afgifte van de tlv voor speciaal onderwijs (so) is een andere school (so) bereid om de leerling toe te laten en mag de school de leerling verwijderen.