Datum uitspraak: 08-10-2020
Nummer uitspraak: 109342
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling wordt aangemeld en toegelaten op een basisschool zonder dat de moeder de school heeft gemeld dat de leerling op een medisch kinderdagcentrum (MKD) heeft gezeten.
Vanaf de eerste dag heeft de school grote zorgen en wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Na een maand wordt de leerling uit de klas geplaatst. Na het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so) verwijdert de school de leerling.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De overgang van een MKD naar een basisschool vereist een zorgvuldige toeleiding. Dat is hier niet gebeurd, waardoor de leerling geen start heeft gekregen die aansloot bij zijn onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Omdat moeder ook daarna enige tijd zowel de informatieverstrekking aan de school als het inschakelen van externe hulp heeft tegengehouden, heeft zij een adequaat onderzoek door de school naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling belemmerd Als gevolg daarvan heeft het gedrag van de leerling zich zo ontwikkeld dat hij niet te handhaven was in de klas. De school heeft in redelijkheid kunnen concluderen dat de leerling om in een klas te kunnen functioneren een intensieve ondersteuning nodig heeft die de school niet kan bieden.