Datum uitspraak: 03-12-2021
Nummer uitspraak: 2021015181
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling staat ingeschreven op een reguliere basisschool. De leerling heeft extra ondersteuning nodig op sociaal-emotioneel gebied en om het gedrag te reguleren. De school meent niet aan ondersteuningsbehoefte van de leerling te kunnen voldoen en vraagt een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so) aan. Na afgifte van de tlv-so door het samenwerkingsverband besluit de school de leerling te verwijderen. De pleegouder vindt dat de leerling een kans moet krijgen binnen het reguliere onderwijs. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De school heeft tijdig in- en externe expertise ingezet om de ondersteuningsbehoefte van de leerling te onderzoeken. Feitelijk heeft de school ook aan de hand van een plan van aanpak geprobeerd om de leerling te ondersteunen. De school heeft het samenwerkingsverband betrokken en na plaatsing in een crisisgroep heeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so) afgegeven. Na de afgifte van tlv-so is de leerling geobserveerd bij een sbo-school (een school voor speciaal basisonderwijs) die aangeeft dat de ondersteuningsbehoefte te groot is voor het reguliere basisonderwijs. De school heeft dan ook terecht geconstateerd dat de school daarmee tegen de grens van haar mogelijkheden aanloopt. De leerling is aangewezen op intensievere begeleiding dan die binnen het regulier basisonderwijs op de school kan worden geboden.