Datum uitspraak: 18-07-2014
Nummer uitspraak: 106295
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Het bevoegd gezag besloot tot verwijdering van een 10-jarige leerling met het syndroom van Down wegens, als gevolg van zijn fysiek gedrag en leergedrag, bij de medewerkers van de school ontstane handelingsverlegenheid.
De Commissie is bevoegd de verwijderingsbeslissing vol te toetsen.
Het stelsel van passend onderwijs, waarbij iedere leerling een plaats verdient binnen het onderwijs, behoort ertoe te leiden dat de school, die door het fysieke gedrag en het leergedrag van de leerling handelingsverlegen dreigt te worden, allereerst dient te komen tot onderzoek en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Zonder een dergelijk onderzoek kan niet langer direct worden gekozen voor verwijdering van school.
Het vinden van een andere passende, in beginsel bij de woning van de leerling nabije school, dient in overleg met de ouders plaats te vinden. Als ouders bewust kiezen voor onderwijs van een bepaalde richting, dient daar rekening mee te worden gehouden bij de invulling van de zorgplicht, maar de mogelijkheid van toelating wordt ook door leerling- en schoolgebonden factoren bepaald. In een verwijderingsbeslissing moet inzichtelijk gemaakt worden dat er overleg met ouders is gevoerd, dat een inventarisatie van scholen met een ondersteuningsprofiel dat overeenstemt met de ondersteuningsbehoefte heeft plaatsgevonden, en dat de reistijd naar de nieuwe school is benoemd. Bij gebreke daarvan voldoet de verwijderingsbeslissing niet aan de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid.
De verwijderingsbeslissing is onvoldoende gemotiveerd: door het ontbreken van een op deugdelijk onderzoek gebaseerd ontwikkelingsperspectief ontbreekt bij het bevoegd gezag en de school het inzicht in de ondersteuningsbehoefte, is onduidelijk welke begeleidingsmogelijkheden de school nog resteren en is niet duidelijk welke (andere) school geschikt is, mede gezien de voorkeur van de ouders voor een school van een bepaalde richting. De Commissie oordeelt het verzoek gegrond en adviseert het bevoegd gezag de verwijderingsbeslissing in te trekken.