Datum uitspraak: 27-05-2019
Nummer uitspraak: 108661
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling is van vmbo-t afgestroomd naar vmbo-b. Hij zit in zijn examenjaar. De leerling heeft dusdanige resultaten dat hij niet meer kan slagen voor zijn examen. De school gaat over tot een voorgenomen verwijdering van de leerling omdat zij niet in zijn ondersteuningsbehoefte kan voorzien.  

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
De school heeft de leerling veel en passende ondersteuning geboden, onder andere via een intern en extern bovenschoolse voorziening traject. Deze ondersteuning had positief effect op het gedrag en de resultaten van de leerling. Na het stopzetten van deze trajecten zakte het gedrag van de leerling en daarmee zijn resultaten echter steeds weer in. Gezien de voortdurende ondersteuningsvraag van de leerling had de school na stopzetting extern bovenschoolse voorziening traject een nieuw opp voor de leerling moeten opstellen waarin de handelingsadviezen van bovenschoolse voorziening hadden moeten staan. Het opp had ook houvast geboden voor het gesprek met ouders over de ondersteuningsbehoefte van hun zoon, de behoefte voor nader onderzoek en de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Nadat een nieuw extern bovenschoolse voorziening traject niet doorging, heeft de school onvoldoende onderzocht of er nog andere resterende mogelijkheden waren om de leerling te ondersteunen.