Datum uitspraak: 18-09-2018
Nummer uitspraak: 108252
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vmbo-leerling is tegen het einde van de eerste klas geplaatst in een kleinschalige intensieve voorziening op school. Kort daarna krijgt zij ook ggz-begeleiding. In de tweede klas is zij geplaatst op een bovenschoolse zorgvoorziening. Omdat ook daar de begeleiding vastloopt, wil de school overgaan tot verwijdering.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
In het ontwikkelingsperspectief (en de handelingsgerichte procesdiagnostiek) ontbreekt een geïntegreerd overzicht van de bevorderende en belemmerende factoren van de leerling. Uit deze plannen blijkt evenmin welke ondersteuningsmaatregelen zijn geboden in de zorgklas en op de bovenschoolse zorgvoorziening. Daarnaast ontbreekt een volwaardig handelingsdeel. Hierdoor kan niet worden beoordeeld of de school alle tot haar beschikking staande ondersteuningsmiddelen (tevergeefs) heeft ingezet en of verwijdering nu al aan de orde is.