Datum uitspraak: 15-06-2021
Nummer uitspraak: 2021004951
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling start in 3 vmbo-kader. Vanwege de werkhouding en het gedrag stelt de school een ontwikkelingsperspectief voor hem op. Nadat de leerling enkele keren wegens zijn gedrag is geschorst, meent school niet langer te kunnen voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De school neemt een voorgenomen beslissing om de leerling te verwijderen.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Ook de ouders van de leerling vinden dat hij niet meer terug naar de school kan. De leerling is gebaat bij een intensievere begeleiding dan op de school kan worden geboden. Voordat de leerling wordt verwijderd zal een passende school gevonden moeten worden. Bij het zoeken naar een passende school dienen verschillende opties te worden verkend, waarbij de visie van de deskundigen betrokken dienen te worden en van moeder mag worden verwacht dat zij zich coöperatief opstelt.