Datum uitspraak: 20-11-2017
Nummer uitspraak: 107835
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling met het Downsyndroom wordt niet toegelaten op een reguliere vmbo-school. De ouders zijn het daar niet mee eens en hebben een verzoekschrift bij de GPO ingediend.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Bij een leerling met extra ondersteuningsbehoefte heeft het schoolbestuur een zorgplicht om de leerling een passende plek te bieden. Voor de toelating wordt gekeken naar het schooladvies. In dit geval is het schooladvies niet eenduidig, maar uit een deskundigenadvies blijkt dat de leerling naar het vmbo-bbl kan. Uit het deskundigenadvies blijkt ook dat de leerling veel en specifieke extra ondersteuning nodig heeft. De school kan daar niet in voorzien en er zijn ook geen geschikte arrangementen beschikbaar. Bovendien kan van de school niet verwacht worden aanpassingen te realiseren om de leerling regulier onderwijs te laten volgen. Het schoolbestuur heeft dan ook in redelijkheid kunnen concluderen dat de school niet kon voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
Een leerling kan alleen geweigerd worden als er na overleg met ouders een andere passende school bereid is om de leerling toe te laten. Dat overleg heeft ten onrechte niet plaatsgevonden. Om die reden is het verzoek gegrond.