Datum uitspraak: 26-08-2019
Nummer uitspraak: 108818
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vso-school weigert een verzoek om inschrijving omdat de leerling niet binnen de doelgroep van de vso-school zou passen: leerlingen met een autismespectrumstoornis en internaliserende problematiek. De adhd-problematiek van de leerling zou de overige leerlingen angstgevoelens kunnen bezorgen. Na overleg tussen partijen is een proefplaatsing afgesproken om te onderzoeken of de leerling past binnen het schoolondersteuningsprofiel.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Het verzoekschrift is niet tijdig ingediend, maar dat is verschoonbaar omdat een bezwaarclausule in de beslissing ontbreekt.
De weigering toelating voldoet niet aan de wettelijke waarborgen. Een formeel besluit, genomen door het schoolbestuur, ontbreekt. De beslissing is onvoldoende gemotiveerd en onderzoek of de school de leerling de benodigde ondersteuning kan bieden, is niet gedaan. De voorgestelde proefplaatsing is zonder rechtsgrond en verdraagt zich in beginsel niet met de bedoeling van passend onderwijs. In de gegeven situatie is dit ingroeiprogramma te billijken omdat het alsnog de functie kan vervullen van het in de wet voorgeschreven onderzoek. Het onderzoek moet zo snel als mogelijk beginnen en niet langer duren dan de daarvoor voorgeschreven termijn van maximaal tien weken.