Datum uitspraak: 15-01-2015
Nummer uitspraak: 106528
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Het schoolbestuur van een reguliere basisschool heeft op 10 juli 2014 aan de ouders meegedeeld dat hun zoon, een leerling met een ondersteuningsbehoefte, met ingang van 1 augustus 2014 wordt verwijderd omdat de basisschool hem niet de ondersteuning kan bieden die hij nodig heeft. De leerling kon worden aangemeld bij een van de scholen van een ander schoolbestuur of bij een school voor speciaal onderwijs. De ouders hebben het schoolbestuur van de verwijderende basisschool gevraagd of de leerling bij twee van zijn andere basisscholen kon worden toegelaten. Dit heeft het schoolbestuur afgewezen. De ouders hebben vervolgens tevergeefs in een kort geding toelating tot een van beide basisscholen gevorderd. Hierop hebben de ouders de leerling bij één van de scholen van een ander schoolbestuur aangemeld, welke aanmelding in behandeling is genomen. Enkele weken later hebben de ouders het schoolbestuur van de verwijderende school (opnieuw) verzocht om toelating van hun zoon. Het schoolbestuur heeft hierop negatief beslist. Hierover hebben de ouders een geschil voorgelegd aan de Commissie. De ouders hebben hun zoon na 1 augustus 2014  tweemaal aangemeld en wel bij verschillende schoolbesturen. Het schoolbestuur waar de eerste aanmelding is gedaan, behoort als eerste uitvoering te geven aan de beoordeling van de aanmelding van de leerling zoals neergelegd in artikel 40 WPO. Een geschil over de beoordeling van de tweede aanmelding kan nu niet  worden ingediend omdat het betreffende schoolbestuur in het kader van de aanmelding van de leerling nog niet gehouden is over te gaan tot een inhoudelijke beoordeling van de aanmelding. Het verzoek is niet-ontvankelijk.