Datum uitspraak: 04-12-2017
Nummer uitspraak: 107915
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling die volgens zijn vader twee jaar onderwijs volgde in Marokko keert terug naar Nederland. De school voor regulier basisonderwijs weigert toelating, omdat zij niet in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien. Vader dient hierover een geschil in bij de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. De Commissie adviseert het schoolbestuur om uitvoering te geven aan zijn zorgplicht.

Toelichting
Het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling mag gebaseerd zijn op feiten en gegevens die uit andere hoofde dan eigen onderzoek bekend zijn geworden.
De school heeft niet inzichtelijk gemaakt waarom zij de leerling niet de benodigde ondersteuning kan bieden. Zij heeft geen onderzoek gedaan naar een andere passende school voor de leerling. De ouders is meegedeeld dat de leerling op zijn vorige sbo-school terecht kan. Het was echter bekend dat de ouders deze school niet geschikt vonden. De school van aanmelding heeft daarom onvoldoende invulling gegeven aan de zorgplicht.