Datum uitspraak: 25-10-2021
Nummer uitspraak: 2021012112
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders melden hun zoon, bekend met autisme en met dyslexie, aan op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). Deze school biedt onderwijs op havo/vwo niveau aan leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Het schoolbestuur laat de leerling niet toe op de school. De school eist dat leerlingen vanaf de start elke dag op school zijn. Omdat de leerling al lange tijd niet naar school is geweest, acht verweerder het afbreukrisico voor de leerling te groot. Het bestuur heeft een andere vso-school bereid gevonden de leerling toe te laten. Deze school heeft ervaring  met trajecten voor leerlingen die lange tijd niet naar school zijn geweest en biedt onderwijs op vmbo-tl niveau.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Verweerder heeft op goede gronden geoordeeld dat de school op dit moment geen passende onderwijsplek voor de leerling is. De kans dat de leerling niet vanaf de start volledig kan meedraaien is niet denkbeeldig. Mogelijk zal dat opnieuw tot langdurige uitval en een grotere beschadiging van de leerling leiden. Het niveau van de leerling is op dit moment niet duidelijk. Onderwijs op vmbo tl-niveau geeft in dat geval een kleiner afbreukrisico. Doorstroom naar de school van aanmelding is mogelijk.