Datum uitspraak: 17-07-2017
Nummer uitspraak: 107588
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer heeft beroep ingesteld tegen een berisping. Het beroepschrift is na afloop van de beroepstermijn van zes weken verstuurd. De werknemer stelt dat hij niet wist waar hij het beroep moest instellen omdat de commissie die in het berispingsbesluit werd genoemd per 1 januari 2017 ophield te bestaan.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is niet-ontvankelijk.

Toelichting
De beslissing waartegen het beroep is ingesteld bevat de mededeling dat binnen zes weken beroep kan worden ingesteld en vermeldt het adres van de commissie van beroep die op dat moment bevoegd was het beroep te behandelen. De werknemer, die op dat moment al werd bijgestaan door een jurist, had binnen de termijn beroep kunnen instellen of in ieder geval de werkgever kunnen berichten dat hij beroep wenste in te stellen tegen de berisping. Het beroep is daarom niet zo spoedig als mogelijk ingesteld. De Commissie overweegt ten overvloede dat er sprake is van plichtsverzuim door de werknemer. Maar omdat de werknemer al geruime tijd was vrijgesteld van werkzaamheden terwijl het onderzoek naar de feiten reeds was afgerond, is het geven van een berisping onder die omstandigheden een te zware sanctie.