Datum uitspraak: 22-08-2016
Nummer uitspraak: 107249 - 16.03
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag heeft in 2005 een regeling getroffen voor een aanvullend invaliditeitspensioen voor de werknemers. Het bevoegd gezag betaalt de premie rechtstreeks aan de verzekeraar. Vanwege bezuinigingen heeft het bevoegd gezag besloten de premie voortaan door de werknemers te laten betalen. De PMR meent dat zij instemmingsrecht heeft omdat er sprake is van een wijziging van het beleid met betrekking tot de toekenning van salarissen, toelagen en gratificaties van het personeel.

Uitspraak van de Commissie
Het besluit is aan te merken als een wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school. Ten aanzien daarvan heeft de MR adviesrecht.

Toelichting
De premiebetaling door de werkgever is niet aan te merken als salaris, gratificatie of toelage. Voor wat betreft salaris en toelage niet omdat het kenmerkende karakter van een geldelijke beloning als tegenprestatie ontbreekt; voor wat betreft gratificatie omdat die gekoppeld moet zijn aan een bijzondere voorwaarde of gebeurtenis, waarvan geen sprake is.
Het besluit is ingegeven door bezuinigingswensen en is verwerkt in de meerjarenbegroting. Dit maakt dat het besluit is aan te merken als de wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school. De MR heeft hiervoor adviesrecht.  

Trefwoorden: