Datum uitspraak: 11-10-2016
Nummer uitspraak: 107337 - 16.04
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De GMR heeft negatief geadviseerd over een voorstel van het bevoegd gezag om de directiestructuur voor zijn twee basisscholen als volgt in te vullen: 0,2 fte algemene directie en 2 maal 0,3 fte locatiecoördinatoren. Het bevoegd gezag heeft vastgehouden aan zijn keuze. De GMR heeft daarover een adviesgeschil aan de Commissie voorgelegd.

Uitspraak van de Commissie
Het bevoegd gezag heeft bij het niet volgen van het advies van de GMR bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit kunnen komen.

Toelichting
De keuze van het bevoegd gezag is vanuit financieel en organisatorisch oogpunt wel redelijk als bedoeld in artikel 34 lid 3 Wms. Maar gebleken is dat het draagvlak voor dit besluit op de scholen gering is en dat dit de kwaliteit van onderwijs raakt. Het bevoegd gezag was bekend met de argumenten over het ontbreken van draagvlak. Daarom had het in een vroeg stadium, en in ieder geval vóór afronding van de besluitvorming, op de twee betrokken scholen informatie moeten verstrekken en overleg met alle betrokkenen moeten voeren over waarborgen om de implementatie en levensvatbaarheid van het voorstel te verzekeren. Nu dit niet is gebeurd kan een situatie ontstaan waarbij de invulling van de directiestructuur op beide scholen bij gebrek aan draagvlak tot een onwerkbare situatie leidt. Daarom oordeelt de Commissie dat het betrokken besluit de redelijkheidstoets van artikel 34 lid 3 Wms niet kan doorstaan en niet in stand kan blijven.  

Trefwoorden: