Datum uitspraak: 31-03-2016
Nummer uitspraak: 107108 - 16.01
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag heeft aan de GMR een voorstel voor advies voorgelegd over de Plaatsingswijzer 2015-2016, een regeling over de overstap van kinderen van basisonderwijs naar voorgezet onderwijs. De GMR heeft negatief geadviseerd en het bevoegd gezag heeft de Plaatsingswijzer deels in afwijking van het advies van de GMR vastgesteld. De GMR heeft een adviesgeschil aan de Commissie voorgelegd.

Uitspraak Commissie
Het bevoegd gezag heeft bij het niet volgen van het advies van de GMR bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn besluit kunnen komen.

Toelichting
Het bevoegd gezag heeft een kort adviestraject uitgezet en na het negatief advies wel nader overleg gevoerd met de GMR maar daarbij niet het aangepast voorstel overgelegd. Materieel is aldus wel voldoende overleg gevoerd. Het bevoegd gezag is voorts op onderdelen van het voorstel tegemoet gekomen aan wijzigingsvoorstellen van de GMR. Waar geen aanpassing plaats vond, handelde het bevoegd gezag op punten inhoudelijk juist en deels was het te billijken dat geen aanpassing volgde. Dat de toegezegde klachtenregeling nog niet was opgenomen in de Plaatsingswijzer is in het licht van toezeggingen van het bevoegd gezag hierover geen belemmering voor inwerkingtreding van de Plaatsingswijzer.

Trefwoorden: