Datum uitspraak: 14-12-2018
Nummer uitspraak: 108365 - 18.10
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school is per 1 augustus 2018 gesloten. De OMR stelt maatregelen voor om de gevolgen van de sluiting voor de ouders op te vangen. Het bevoegd gezag wijst dit voorstel af. Daarnaast weigert het bevoegd gezag de kosten van de OMR, voor het voeren van het geding, te vergoeden. 

Uitspraak van de Commissie
Het bevoegd gezag krijgt toestemming het besluit tot regeling van de gevolgen van de sluiting van de school te nemen. Het verzoek van de OMR tot de vergoeding van de kosten van het voeren van het instemmingsgeschil is afgewezen.
De kosten voor zover deze zien op het nalevingsgeschil komen voor vergoeding in aanmerking; de Commissie stelt deze vast op een bepaald bedrag.

Toelichting
De school is inmiddels gesloten. De OMR is blijven bestaan voor zover het om het voeren van dit geschil gaat. De regeling van de gevolgen zag met name op vergoeding van door ouders te maken kosten van tussenschoolse opvang. Dit bedrag is niet onderbouwd, maar bovendien zijn de leerlingen naar verschillende scholen overgestapt, zodat een eenvormige regeling zoals voorgesteld geen recht doet aan de feitelijke situatie van alle leerlingen.
De gemachtigde is meermaals, ook in de periode voor het aangaan van het geschil, verzocht om een kostenraming. Hij heeft volhard in het niet verstrekken hiervan. Omdat de OMR het bevoegd gezag niet in de gelegenheid heeft gesteld om zich een oordeel te vormen over de noodzakelijkheid van de te maken kosten van advisering en van rechtsbijstand in het instemmingsgeschil, kunnen de kosten voor het voeren van het instemmingsgeschil niet worden aangemerkt als redelijkerwijs noodzakelijke kosten.

Beroep bij Ondernemingskamer
Tegen deze uitspraak is door de OMR beroep ingesteld bij de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer heeft het beroep van de OMR​ op 1 mei 2019 verworpen. 
Lees meer ...