Datum uitspraak: 02-07-2015
Nummer uitspraak: 106686
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een administratief medewerker heeft meegewerkt aan het antidateren van diploma's zodat de leerlingen tijdig aan hun vervolgopleiding konden beginnen. Een van de leerlingen bleek achteraf niet geslaagd te zijn. De betrokken medewerkers hebben geprobeerd dat te verdoezelen. De werkgever legt alle betrokkenen een disciplinaire maatregel op wegens plichtsverzuim. Alleen deze medewerker is ontslagen en zij is in afwachting van het ontslag geschorst.

Uitspraak
Het beroep tegen het ontslag is gegrond. Er is sprake van plichtsverzuim dat in beginsel tot ontslag kan leiden. Maar het is niet aannemelijk dat de ontslagen medewerker een belangrijkere rol heeft gespeeld dan de andere medewerkers zodat het niet redelijk is om hem een veel zwaardere straf op te leggen.
Het beroep tegen de schorsing in afwachting van het ontslag is ongegrond.

Toelichting
Als een werkgever meent dat een werknemer plichtsverzuim pleegt, kan hij  beslissen een disciplinaire maatregel op te leggen. De Commissie beoordeelt of er plichtsverzuim is, en zo ja, of de opgelegde straf in overeenstemming is met de ernst van het plichtsverzuim. Onregelmatigheden rondom het uitreiken van diploma's zijn zo ernstig dat ze kunnen leiden tot ontslag. De werkgever moet daarbij wel eerlijk te werk gaan en niet de ene werknemer ontslaan en de andere een lichtere straf opleggen terwijl zij beiden dezelfde verantwoordelijkheid hebben voor wat er gebeurd is. Dan is het ontslag niet proportioneel.