Datum uitspraak: 09-11-2015
Nummer uitspraak: 106940
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een werknemer van een ICT-afdeling is ontslagen vanwege het plaatsen van seksueel getinte afbeeldingen op de computers van collega's en van een stagiaire. De werkgever acht hem daarom ook ongeschikt voor zijn functie en stelt dat hij alle vertrouwen in de werknemer heeft verloren. De werknemer is geschorst voor de duur van de opzegtermijn.  

Uitspraak van de Commissie
Het beroep tegen het ontslag is gegrond omdat ontslag een te zware straf is voor dit plichtsverzuim. Ook andere gronden voor het ontslag houden geen stand. De schorsing is onder de gegeven omstandigheden toegestaan. 

Toelichting
De gedragingen van de werknemer zijn aan te merken als plichtsverzuim, maar alle collega's waren betrokken bij het uitwisselen van ongeoorloofde afbeeldingen en teksten. Toch zijn alleen deze werknemer en twee collega's hierop aangesproken door de werkgever. Voor dat grote verschil in behandeling is onvoldoende aanleiding. Daarom is de maatregel van ontslag niet evenredig aan het plichtsverzuim.
Het ontslag wegens ongeschiktheid, gebaseerd op nagenoeg dezelfde feiten, houdt geen stand. Ook het gestelde verlies van vertrouwen is niet aan te merken als gewichtige reden voor ontslag omdat er objectief gezien nog voldoende mogelijkheid is om het functioneren van de afdeling en de werknemer te verbeteren.
De werkgever komt een ruime bevoegdheid toe bij het opleggen van een schorsing in het belang van de instelling. Het is begrijpelijk dat de werknemer was geschorst gedurende de opzegtermijn.