Datum uitspraak: 27-10-2015
Nummer uitspraak: 106957 - 15.11
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag heeft de PMR een voorstel ter instemming voorgelegd over de formatie die in het bestuursformatieplan aan de school is toebedeeld. De PMR heeft instemming geweigerd. Daarop heeft het bevoegd gezag de Commissie verzocht om vervangende instemming.

Uitspraak Commissie
Het bevoegd gezag is niet-ontvankelijk in zijn verzoek. De vaststelling van het formatieplan op bestuursniveau laat geen ruimte die nog op schoolniveau kan worden ingevuld. Daarom is er geen sprake meer van een besluit dat aan medezeggenschap onderworpen is. Het verlenen van vervangende instemming door de Commissie is niet aan de orde.

Toelichting
Het bestuursformatieplan betreft de verdeling van de personele middelen over alle scholen, zodat er sprake is van een schooloverstijgend belang dat als gemeenschappelijk belang in de zin van artikel 16 Wms kan worden aangemerkt. Het instemmingsrecht komt daarom toe aan de PGMR. Het bestuursformatieplan is dermate volledig en gespecificeerd dat het geen ruimte laat om nog iets over de samenstelling van de formatie van deze school te regelen. Het voorstel van het bevoegd gezag komt neer op een herhaling van hetgeen voor deze school al op centraal niveau is vastgesteld. Daarom is het niet onderhevig aan het instemmingsrecht van de PMR. Dit leidt tot niet-ontvankelijkheid van het verzoek van het bevoegd gezag om vervangende instemming van de Commissie.