Datum uitspraak: 02-10-2017
Nummer uitspraak: 107896 - 17.07
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag deelt aan de ouders mee dat de buitenschoolse opvang op korte termijn door een andere aanbieder zal worden verzorgd. De OMR meent dat zij voor deze wijziging instemmingsrecht heeft. De OMR verzoekt de Commissie om het bevoegd gezag te verplichten alsnog de instemming van de OMR te vragen.

Uitspraak van de Voorzitter
Het verzoek tot behandeling van een nalevingsgeschil is kennelijk niet-ontvankelijk.

Toelichting
De OMR heeft ten aanzien van de buitenschoolse opvang geen instemmingsrecht.  Artikel 11 lid 1, aanhef en onder p Wms bepaalt immers dat de MR (en dus niet de OMR) adviesrecht heeft ten aanzien van de wijze waarop de buitenschoolse opvang wordt georganiseerd. Het gaat hier dus niet om het beleid ten aanzien van activiteiten die buiten de voor de school geldende onderwijstijd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag worden georganiseerd, waarvoor de OMR op grond van artikel 13 lid 1 aanhef en onder j Wms wel instemmingsrecht heeft.