Datum uitspraak: 25-05-2016
Nummer uitspraak: 107159
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een deelnemer van een begeleidingstraject voor jongvolwassenen klaagt over de wijze waarop een docent-begeleider hem heeft bejegend en over de wijze waarop de directeur de klacht daarover heeft afgehandeld. Verder klaagt de deelnemer over de beslissing om het traject met hem te beëindigen. 

Advies van de Commissie
De klachten over het voorval met de docent-begeleider en de afhandeling van de klacht daarover door de directeur zijn ongegrond.
De klacht over de beëindiging van het traject is in zoverre gegrond dat de instelling de procedure niet correct heeft nageleefd. 

Toelichting
De bestreden beslissing is op grond van de in het dossier aanwezige verklaringen inhoudelijk niet onredelijk. 
De procedure die geldt in geval van een (voorgenomen) beëindiging van een traject staat beschreven de begeleidingsovereenkomst. 
Daarin staat onder andere dat de zorgaanbieder pas kan overgaan tot opzegging nadat hij de gronden voor de voorgenomen opzegging met de deelnemer heeft besproken en er naar een alternatief is gezocht. Op dat punt is de procedure niet nageleefd.