Datum uitspraak: 11-06-2014
Nummer uitspraak: 106216 - 14.04
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Het bevoegd gezag bestuurt achttien scholen voor openbaar basisonderwijs in een krimpregio. In het kader van het opvangen van de gevolgen van de krimp heeft het bevoegd gezag in 2012 het voornemen geuit tot een fusie tussen twee van zijn scholen. Grote onrust heeft er mede toe geleid dat het bevoegd gezag besloot om de fusieplannen onder voorwaarden op te schorten tot
1 augustus 2016. Het bevoegd gezag heeft niettemin de MR verzocht in te stemmen met een fusie per 1 augustus 2014 en met de fusie-effectrapportage omdat aan één van de voorwaarden voor de opschorting, te weten het formeren van ten minste vier groepen, niet meer kon worden voldaan.
Het bevoegd gezag heeft het voorgenomen besluit tot fusie gebaseerd op gemeentelijk/regionaal beleid ten aanzien van de afname van het aantal leerlingen in de regio, en op de criteria die tot de opschorting hebben geleid. Niet is gebleken dat de GMR of de MR ten aanzien van genoemd beleid en de genoemde criteria enige medezeggenschapsbevoegdheid hebben uitgeoefend. Aangezien de MR niet betrokken is geweest bij het vaststellen van de voorwaarden voor het opschorten van de fusiebeslissing, stond het de MR vrij om deze voorwaarden c.q. criteria ter discussie te stellen bij zijn reactie op het verzoek om instemming met de fusie.
De directe aanleiding voor de fusie is de daling van het aantal aanmeldingen. De MR heeft gemotiveerd betwist dat het geven van onderwijs aan heterogene groepen of drie leerjaren in één groep vanuit onderwijskundig oogpunt ongewenst is. Ook anderszins is niet gebleken dat de kwaliteit van het onderwijs onder onaanvaardbare druk komt te staan. Voorts is niet gebleken dat het openhouden van beide scholen leidt tot een onaanvaardbaar beslag op financiële middelen. De MR heeft vanwege het ontbreken van voldoende financiële, organisatorische en onderwijskundige argumenten in redelijkheid instemming aan het voorgenomen fusiebesluit kunnen onthouden. Van zwaarwegende omstandigheden die het voorstel van het bevoegd gezag rechtvaardigen, is niet gebleken.

Trefwoorden: