Datum uitspraak: 12-06-2014
Nummer uitspraak: 106185 - 14.07
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Artikel 18a Wet op het primair onderwijs bevat de opdracht aan het bevoegd gezag om een ondersteuningsplan vast te stellen dat voldoende concreet bepaalt welke ondersteuning binnen het samenwerkingsverband voorhanden is en waar deze ondersteuning kan worden aangeboden. Voorts dient het ondersteuningsplan de criteria te bevatten aan de hand waarvan wordt bepaald welke leerlingen aanspraak kunnen maken op ondersteuning. De Commissie kan begrip opbrengen voor het feit dat het eerste concept-ondersteuningsplan niet tot in detail alle door de wet voorgeschreven elementen bevat. Het gegeven dat het ondersteuningsplan nog in ontwikkeling is en dus voorlopig met regelmaat aangevuld en/of gewijzigd zal worden, garandeert dat de OPR bij de ontwikkeling van het ondersteuningsplan betrokken blijft. Dit neemt niet weg dat een ondersteuningsplan wel aan de minimaal daaraan te stellen concrete eisen zal moeten voldoen. De scholen binnen het samenwerkingsverband, noch de ouders en leerlingen, noch degenen die werkzaam zijn bij of voor het samenwerkingsverband kunnen uit het thans voorliggende concept-ondersteuningsplan opmaken wanneer een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning en welke financiële gevolgen dat voor het samenwerkingsverband en de scholen heeft. Evenmin is in het concept-ondersteuningsplan opgenomen welke ondersteuning de scholen van het samenwerkingsverband kunnen bieden. Al met al moet de conclusie zijn dat dit ondersteuningsplan niet voldoet aan de vereisten die artikel 18a WPO daar aan stelt. Dat met overige belanghebbende partijen reeds overeenstemming is bereikt, doet niet af aan de verplichting van het bevoegd gezag tot het voeren van open en reëel overleg met de OPR, dat van invloed kan zijn op de inhoud van het definitieve besluit tot vaststelling van het ondersteuningsplan. Aan deze verplichting heeft het bevoegd gezag naar het oordeel van de Commissie onvoldoende inhoud gegeven. Het geheel overziend is de Commissie van oordeel dat de OPR in redelijkheid instemming aan het concept-ondersteuningsplan heeft kunnen onthouden. Van zwaarwegende omstandigheden die het voorstel van het bevoegd gezag rechtvaardigen is niet gebleken.