Datum uitspraak: 18-03-2011
Nummer uitspraak: 104826 - 11.05
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Het bevoegd gezag deelde uren aan het personeel toe voor algemene schooltaken, zoals vergaderingen. Hierbij werd een vaste voet gehanteerd die het bevoegd gezag nu wil laten vallen. Het bevoegd gezag is tegemoet gekomen aan de belangrijkste bezwaren die de PMR tegen de vermindering van de uren voor algemene schooltaken heeft geuit. Onder deze omstandigheden heeft de PMR niet in redelijkheid tot het onthouden van instemming kunnen komen. Het in de jaartaak niet meer opnemen van toetsweken als lesweken heeft gevolgen voor een aantal afgeleiden hiervan zoals de honorering van voor- en nawerk. Omdat het aantal lesweken teruggebracht wordt (in casu van 39 naar 36), veranderen ook de normeringen die aan dit aantal zijn gekoppeld. Door dit besluit treedt derhalve een wijziging op in de taakbelasting binnen het personeel.  Aan de PMR komt op grond van artikel 12 lid 1 onder h WMS  instemmingsrecht toe. Het trekkingsrecht is in de CAO VO geregeld in artikel 7.2. Dit recht is van individuele aard en behoort niet tot de onderwerpen die op grond van de WMS of het medezeggenschapsreglement aan instemming of advies van de PMR zijn onderworpen; het vormt geen onderdeel van de taakverdeling/taakbelasting als genoemd in artikel 12 lid 1 onder h WMS.