Datum uitspraak: 24-04-2020
Nummer uitspraak: 109086
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De personeelsgeleding van de GMR ((P)GMR) en het bevoegd gezag verschillen van inzicht over de omvang en de besteding van overschotten als gevolg van invoering van de functiemix. De (P)GMR verzoekt om een plan van aanpak. Als het bevoegd gezag dit presenteert, meent de (P)GMR dat sprake is van een voldragen besluit en dient een instemmingsgeschil bij Commissie in. De P(GMR) dient ook nalevingsgeschillen in over het verstrekken van informatie en over de verplichting tot het voeren van overleg.

Uitspraak van de Commissie
De Commissie wijst de verzoeken af.

Toelichting
Het plan van aanpak is nog niet te beschouwen als een definitief besluit. Bovendien bevat het, in tegenstelling tot wat de (P)GMR beweert, geen instemmingsplichtige besluiten. 
Verder heeft het bevoegd gezag de gevraagde informatie verschaft en is er geen overlegverplichting voor het bevoegd gezag over de besteding van overschotten, omdat deze overlegverplichting opgenomen was in de voorheen geldende cao en nu niet meer in de cao staat.

Beroep bij de Ondernemingskamer
Tegen deze uitspraak is door de MR beroep ingesteld bij de Ondernemingskamer. Lees meer...