Datum uitspraak: 24-01-2002
Nummer uitspraak: 102143
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De PMR heeft geweigerd instemming te verlenen aan een voorstel Taakbeleid vanwege de door het bevoegd gezag in het geregelde model gehanteerde percentages voor voorbereiding en nazorg (VONA) en voor coördinatie en beheer (COBE), die volgens de MR leiden tot taakverzwaring. De Commissie constateert dat de opslagpercentages voor VONA en COBE ten opzichte van het voorgaande taakbeleid zijn verminderd en dat die wijziging niet wordt gedragen door inzichtelijke en op juistheid controleerbare argumenten op grond waarvan die wijziging in de rede ligt en niet tot taakverzwaring zou leiden. Het bevoegd gezag heeft weliswaar aangevoerd dat bepaalde taken die vroeger onder VONA en COBE vielen, thans als afzonderlijke taken zijn genormeerd, doch aan de Commissie is geen lijst met genormeerde docententaken overgelegd en er heeft ook geen gedegen onderzoek naar de aard en tijdsbesteding van de docententaak plaatsgevonden; de aangekondigde urenregistratie heeft niet plaatsgevonden. De Commissie oordeelt dat het bevoegd gezag bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn voorstel heeft kunnen komen. Instemmingsgeschil met betrekking tot taakbeleid ROC.