Datum uitspraak: 12-12-2017
Nummer uitspraak: 107852 - 17.12
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag verwacht een negatief resultaat over 2016. Daarom acht het structurele ingrepen nodig op alle niveaus binnen de school. Dit heeft onder andere geleid tot voorstellen tot wijziging van de lessentabel en van het formatieplan.
De (P)DR (de deelraad en de personeelsgeleding van de deelraad) is het niet eens met deze voorstellen en weigerde in te stemmen. 

Uitspraak van de Commissie
Het verzoek van het bevoegd gezag om toestemming te geven om de besluiten tot vaststelling van de nieuwe lessentabel en het formatieplan 2017-2018 te nemen, wordt afgewezen.

Toelichting
De rector, die het overleg met de (P)DR heeft gevoerd, heeft in de informatievoorziening naar de (P)DR volstaan met het verstrekken van een PowerPoint presentatie. De daarin opgenomen gegevens zijn zeer summier. De rector had de onderliggende (financiële) gegevens moeten verstrekken. Door dit niet te doen heeft hij gehandeld in strijd met zijn verplichting ex artikel 8 lid 1 Wms om de (P)DR de inlichtingen te verschaffen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De (P)DR heeft in redelijkheid tot het onthouden van instemming kunnen komen.

Trefwoorden: