Datum uitspraak: 17-06-2019
Nummer uitspraak: 108729 - 19.05
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school is in het verleden gefuseerd met een andere school, maar als zelfstandige locatie blijven bestaan. Het leerlingenaantal daalt al een aantal jaren en het bevoegd gezag wil de locatie sluiten en de leerlingen en personeel over laten gaan naar de andere locatie van de school. De deelraad stemt niet in met dit voornemen en onthoudt ook zijn instemming aan de regeling van de gevolgen van de sluiting.

Uitspraak van de Commissie
Het bevoegd gezag krijgt toestemming om de locatie te sluiten en de gevolgen voor personeel, ouders/leerlingen te regelen zoals voorgesteld, omdat er zwaarwegende omstandigheden zijn die de besluiten rechtvaardigen.

Toelichting
Het leerlingaantal is teruggelopen van 81 leerlingen in 2012 naar 34 leerlingen in het schooljaar 2018-2019. Het bevoegd gezag verwacht dat het leerlingenaantal in het schooljaar 2019-2020 verder terugloopt tot 24.
De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk: de locatie bevindt zich al drie jaar onder de eindnormen van de Inspectie van het Onderwijs. Het zittend onderwijzend personeel vindt het moeilijk, zo niet onmogelijk, om voldoende onderwijskwaliteit te bieden en heeft de wens tot mobiliteit te kennen gegeven.
Ook levert de teruggang in leerlingen financiële druk op terwijl nodige extra investeringen moeten plaatsvinden voor onderhoud van het uit 1952 daterende gebouw.
Aanvaardbare alternatieven voor de sluiting zijn niet gebleken.
Er is sprake van zwaarwegende omstandigheden als bedoeld in artikel 32 lid 1 Wms, die de sluiting rechtvaardigen.

Omdat de deelraad alleen geweigerd heeft om in te stemmen met de regeling van de gevolgen omdat hij niet instemde met de sluiting, zijn er net zoals voor de sluiting zwaarwegende omstandigheden die de regeling van de gevolgen rechtvaardigen.

Trefwoorden: