Datum uitspraak: 22-12-2020
Nummer uitspraak: 109378
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het geldende ondersteuningsplan loopt af en het samenwerkingsverband (swv) overlegt met de ondersteuningsplanraad over een nieuw plan. Dit overleg leidt niet tot overeenstemming en het samenwerkingsverband verzoekt de Commissie om toestemming om het besluit te mogen nemen.

Uitspraak van de Commissie
De Commissie wijst het verzoek van het swv om toestemming om het besluit tot vaststelling van het ondersteuningsplan 2020-2024 te mogen nemen, af.

Toelichting
In het ondersteuningsplan (OP) zijn slechts zeer algemene procesmatige schetsen opgenomen van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen. Verder valt uit het OP niet op te maken wat de basisondersteuningsvoorzieningen van de scholen zijn. Ook verschaft het OP geen inzicht in de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de daarmee samenhangende bekostiging. Evenmin blijkt wanneer en hoe een leerling geplaatst wordt op het speciaal onderwijs of een speciale school voor basisonderwijs en wat de concrete procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing zijn. Het plan is onvoldoende concreet.