Datum uitspraak: 19-06-2020
Nummer uitspraak: 109269
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag start een wervingsprocedure voor een directeursfunctie. Tussen de MR en het bevoegd gezag bestaat verschil van mening over welke wervingsprocedure geldend is. Het bevoegd gezag gaat uiteindelijk akkoord met de procedure zoals de MR heeft voorgesteld. 
In de wervingsprocedure is vastgelegd dat er een benoemingscommissie (BC) en benoemingsadviescommissie (BAC) wordt gevormd. Het bevoegd gezag stelt de BAC samen in overleg met één MR-lid, terwijl de MR zich op het standpunt stelt dat de BAC gevormd moet worden in overleg met de gehele MR. 
Volgens de PMR is sprake van wijziging van het aanstellingsbeleid, omdat het bevoegd gezag de geldende procedure niet correct heeft gevolgd.

Uitspraak van de Commissie
Het verzoek van de PMR is niet-ontvankelijk.

Toelichting
Los van de vraag of de wervingsprocedure aangemerkt kan worden als een regeling op het gebied van het aanstellingsbeleid en of door het niet volgen van die procedure sprake is van wijziging van de regeling, stelt de Commissie vast dat de nietigheid te laat is ingeroepen. De PMR heeft de nietigheid pas ingeroepen nadat de BAC was samengesteld, terwijl het haar eerder al duidelijk was dat het bevoegd gezag de BAC zou samenstellen in overleg met één MR-lid in plaats van de gehele MR.