Datum uitspraak: 21-02-2011
Nummer uitspraak: 104803 - 11.04
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Mede op basis van het Plan van Aanpak heeft het bevoegd gezag een voorgenomen formatieplan 2010/2011 opgesteld en aan de PMR ter instemming voorgelegd. De PMR weigerde in  te stemmen. Volgens de PMR heeft het bevoegd gezag niet binnen drie maanden na het onthouden van instemming aan het voorgestelde formatieplan aan de PMR meegedeeld dat het voorstel aan de Commissie zou worden voorgelegd (artikel 32 lid 1 WMS). Verlenging van de desbetreffende termijn zou denkbaar zijn indien het bevoegd gezag en de PMR aanvullend overleg zouden hebben gevoerd over het formatieplan ten einde alsnog overeenstemming te bereiken. Van dergelijk overleg is echter niet gebleken. Partijen zijn in een gesprek overeengekomen de termijn van drie maanden, genoemd in artikel 32 lid 1 WMS,  te verlengen maar het betreft een wettelijke vervaltermijn die niet vrijelijk door partijen kan worden gewijzigd. Het bevoegd gezag is niet ontvankelijk in zijn verzoek.