Datum uitspraak: 29-10-2012
Nummer uitspraak: 105532 - 12.15
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Het bevoegd gezag heeft de PGMR verzocht in te stemmen met een herschikking van het bestuursbureau en met het bestuursformatieplan 2012-2013. PGMR heeft instemming onthouden in afwachting van versterking van de organisatie, een cultuuromslag en verbetering van de communicatie met het bevoegd gezag. De PGMR verzoekt om de behandeling van het geschil in afwachting daarvan aan te houden. Het bevoegd gezag heeft een te respecteren belang bij het definitief worden van de voorgenomen besluiten, zodat het verzoek om aanhouding wordt afgewezen. Daarbij is mede van belang dat de PGMR niet ter zitting is verschenen, zodat de Commissie niet in de gelegenheid is geweest om na te gaan of er aanleiding was om toepassing te geven aan haar bevoegdheid om aan partijen een bemiddelingsvoorstel voor te leggen. De PGMR heeft geen blijk gegeven van bereidheid om reëel overleg te voeren over de beide door het bevoegd gezag ter instemming voorgelegde voorgenomen besluiten. Het ontbreken van deze bereidheid en het op de lange baan schuiven van inhoudelijke bespreking van de voorstellen in afwachting van verbetering van de communicatie is geen deugdelijke motivering voor het onthouden van instemming. De PGMR heeft niet in redelijkheid instemming onthouden.