Datum uitspraak: 10-01-2011
Nummer uitspraak: 104642 - 10.15
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

De PGMR heeft geweigerd in te stemmen met een voorgenomen besluit om aan de algemeen directeur analoog aan artikel 6.29a CAO PO een toelage toe te kennen. De PGMR heeft de onthouding van de instemming een aantal keren bevestigd. Volgens het bevoegd gezag werd ten gevolge van de toelage voor directeuren een bij de benoeming van de algemeen directeur bewust gecreëerd beloningsverschil tussen (één van) de directeuren en de algemeen directeur geheel teniet gedaan. Een dergelijke redengeving dient te worden aangemerkt als passend bij een ad hoc-besluit, uitsluitend geschikt en bedoeld om in een incidenteel geval te gelden. Derhalve betreft het niet de vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toekenning van salarissen, toelagen en gratificaties aan het personeel als genoemd in de wet en het reglement. De Commissie is niet bevoegd kennis te nemen van het verzoek.Ten overvloede overweegt de Commissie dat als zij wel bevoegd was geweest, het verzoek van het bevoegd gezag niet-ontvankelijk zou zijn vanwege overschrijding van de termijn van drie maanden als bedoeld in artikel 32 lid 1 WMS. Als er na de onthouding van de instemming door het medezeggenschapsorgaan, geen reëel overleg tussen partijen plaatsvindt, loopt de termijn van drie maanden vanaf het moment waarop de instemming is onthouden. Van reëel overleg is alleen sprake als partijen bereid en in staat zijn om hun standpunten nader te onderbouwen. In het onderhavige geval is niet gebleken dat het bevoegd gezag in het overleg na de onthouding van de instemming, het voorgenomen besluit op enig moment van een nadere onderbouwing heeft voorzien.

Trefwoorden: