Datum uitspraak: 08-03-2010
Nummer uitspraak: 104397 - 10.02
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

De PGMR heeft instemming aan het voorstel arbeidsvoorwaardenregeling onthouden vanwege de manier waarop de maatregel ter beperking van de werkdruk van het onderwijzend personeel daarin was opgenomen. Wat partijen verdeeld houdt is de vraag of het onderwijzend personeel een beroep kan doen op zowel de werkdruk verlagende maatregel uit de eigen rechtspositieregeling, als op het trekkingsrecht uit de CAO. Dienaangaande overweegt de Commissie dat de regeling van het trekkingsrecht in de CAO gedeeltelijk voorziet in een onderwerp - verlaging van de werkdruk van onderwijzend personeel - waarvoor in de eigen rechtspositieregeling al een, in uren ruimere, regeling was getroffen. Niet valt in te zien waarom het trekkingsrecht uit de CAO VO bovenop de reeds bestaande werkdruk verlagende maatregel zou moeten komen. Door het trekkingsrecht van de CAO VO in te voeren en daar bovenop de mogelijkheid te laten bestaan om naar eigen inzicht invulling te geven aan 21 uur niet-lesgevende taken, doet het bevoegd gezag geen afbreuk aan de regeling die reeds jaren bij het bevoegd gezag gold. De PGMR heeft niet in redelijkheid tot het onthouden van instemming aan het voorgenomen besluit m.b.t. de werkdrukverlaging kunnen komen en het bevoegd gezag kan het besluit ten uitvoer leggen.