Datum uitspraak: 13-07-2011
Nummer uitspraak: 104951 - 11.12
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Het bevoegd gezag heeft een voorgenomen besluit tot het instellen van een rookverbod  voor het personeel ter instemming aan de MR voorgelegd. De PMR heeft hierop zijn instemming onthouden. De PMR meent dat er sprake is van een wijziging van de arbeidsomstandigheden, waarvoor de PMR instemmingsrecht heeft. Het voorgenomen besluit tot het instellen van een rookverbod is genomen in het kader van het totale anti-rookbeleid binnen de school. Op grond van dit beleid is in eerste instantie besloten tot een rookverbod voor de leerlingen en vervolgens was het de bedoeling van het bevoegd gezag om het verbod ook te laten gelden voor het personeel. Het voorgestelde rookverbod past derhalve in het totale beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid voor zowel de leerlingen als het personeel. Daarom dient het bevoegd gezag dit voorgenomen besluit met betrekking tot het vaststellen of wijzigen van regels op het gebied van gezondheid en veiligheid op grond van artikel 21 aanhef en onder e van het medezeggenschapsreglement (gelijkluidend aan artikel 10 aanhef en onder e WMS) ter instemming voor te leggen aan de gehele MR. Nu in dit geschil niet de juiste partijen betrokken zijn (niet de MR maar de PMR heeft instemming geweigerd) is het bevoegd gezag niet-ontvankelijk in zijn verzoek.