Datum uitspraak: 25-06-2012
Nummer uitspraak: 105367 - 12.12
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

De PMR heeft instemming onthouden aan het voornemen om vanwege noodzakelijke bezuinigingen de taakbelasting van de docenten Nederlands aan te passen en in overeenstemming te brengen met de taakbelasting van de overige docenten. Het staat het bevoegd gezag vrij om aan deze ongelijkheid een einde te maken, mits het daar goede redenen voor heeft en een voorstel daartoe van een deugdelijke motivering voorziet. Een goede reden kan zijn dat het verschil in taakbelasting tussen het vak Nederlands en de overige vakken in de loop der jaren door vakinhoudelijke ontwikkelingen is afgenomen. Alvorens aan de normering voor de verschillende vakken te gaan sleutelen, dienen dergelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan echter wel inzichtelijk te worden gemaakt. Het voorstel van het bevoegd gezag bevat geen objectieve criteria, aan de hand waarvan kan worden vastgesteld in hoeverre een verzwaring noodzakelijk is, om een eventuele in de loop der tijd ontstane onevenwichtigheid in de taakbelasting te redresseren. Vanwege het ontbreken van deze criteria heeft de PMR naar het oordeel van de Commissie in redelijkheid instemming aan het voorgenomen besluit kunnen onthouden en er zijn geen zwaarwegende omstandigheden die het voorstel van het bevoegd gezag rechtvaardigen.