Datum uitspraak: 08-08-2013
Nummer uitspraak: 105777 -13.08
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

De DMR en de PDMR hebben instemming onthouden aan de lessentabel, respectievelijk het formatieplan. Ten aanzien van de lessentabel overweegt de Commissie dat het bevoegd gezag de Commissie om vervangende instemming heeft verzocht m.b.t. een lessentabel scenario 2 waarvan het bevoegd gezag zelf te kennen heeft gegeven dat het dit besluit niet ten uitvoer zal leggen. De Commissie oordeelt dat het bevoegd gezag derhalve geen (proces)belang meer heeft bij het verlenen van vervangende instemming en het verzoek daarom niet ontvankelijk is. De lessentabel scenario 3 is niet ter instemming aan de PDMR voorgelegd en de PDMR heeft daaraan derhalve geen instemming kunnen onthouden. Ook dit verzoek is niet-ontvankelijk (art. 32 lid 1 Wms). Gelet op de verwevenheid van de beide voorgenomen besluiten deelt het voorgenomen besluit t.a.v. het formatieplan het lot van het voorgenomen besluit t.a.v. de lessentabel. Het verzoek om vervangende instemming voor het vaststellen van het formatieplan is niet-ontvankelijk.
Aangaande het voorgenomen besluit ten aanzien van de wijziging van het taakbeleid is niet gebleken dat het bevoegd gezag de PDMR om instemming heeft verzocht. Dientengevolge is het verzoek van het bevoegd gezag ook op dat punt niet-ontvankelijk. De verzoeken zijn niet-ontvankelijk.