Datum uitspraak: 28-03-2011
Nummer uitspraak: 104841 - 11.06
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

In het kader van een besturenfusie heeft het bevoegd gezag het voornemen om de grondslag van de bij de fusie betrokken bijzondere school en openbare school te wijzigen in algemeen bijzonder. De OMR van de openbare school heeft niet ingestemd met de voorgenomen grondslagwijziging omdat de openbare verantwoording na wijziging van de grondslag onvoldoende is gewaarborgd, niet is bewerkstelligd dat het openbaar karakter van de school gewaarborgd blijft en er niet op is toegezien dat er voldoende invloed vanuit het openbaar bestuur op de school zal zijn. Gebleken is dat de grondslagwijziging niet genoegzaam nader is uitgewerkt, met name de formele en materiële borging van het karakter van het openbaar onderwijs in de op te stellen statuten. Dat deze nog vorm gegeven dienen te worden en onderwerp van besluitvorming door het nieuw te vormen bestuur zullen zijn, is onvoldoende om van de OMR onverkort instemming met de voorgenomen grondslagwijziging te verlangen. Een ingrijpende maatregel als grondslagwijziging dient in al zijn facetten uitgewerkt te worden vooraleer de OMR kan worden gevraagd om al dan niet met de grondslagwijziging in te stemmen. De OMR heeft in redelijkheid instemming kunnen onthouden aan de voorgenomen wijziging van de grondslag van de school. Aan de Commissie zijn geen zwaarwegende omstandigheden gebleken die het voorgenomen besluit rechtvaardigen.

Trefwoorden: