Datum uitspraak: 12-06-2014
Nummer uitspraak: 106171 - 14.05
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

In geschil is of de OMR instemmingsrecht heeft ten aanzien van de beslissing om ook leerlingen van groep 7 te laten deelnemen aan het jaarlijks schoolkamp. Gebleken is dat ten aanzien van het schoolkamp sprake was van een jarenlange, bestendige praktijk die inhield dat alleen kinderen uit de hoogste groep deelnamen aan het schoolkamp. Aldus was er sprake van beleid. Voorts betreft het geen incidentele uitzondering op de regel, maar een beargumenteerde wijziging van het beleid. Conform de visie van de Onderwijsinspectie, gelden de uren die op een reguliere schooldag voor de school als onderwijstijd gelden, ook op het schoolkamp als onderwijstijd. Het schoolkamp vindt dus voor een deel binnen onderwijstijd plaats en voor een substantieel ander deel buiten onderwijstijd. Daarom heeft de OMR op grond van artikel 13 lid 1 onder j Wms instemmingsrecht. Op het bevoegd gezag rust de plicht om de wettelijk voorgeschreven instemmingsprocedure te volgen. De wet biedt geen ruimte voor een andersoortige, informele wijze van het verkrijgen van instemming. Instemming dient afzonderlijk en expliciet te worden gevraagd en verleend. Instemming van de OMR met de schoolgids betekent niet dat er op de daarin genoemde aangelegenheden, waaronder het beleid met betrekking tot het schoolkamp, uit dien aard instemming is verleend.

Trefwoorden: