Datum uitspraak: 21-08-2013
Nummer uitspraak: 105863 - 13.10
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Het interpretatiegeschil.
Ter zitting is gebleken dat partijen niet (meer) van mening verschillen over de vraag of de deelraad adviesrecht toekomt bij een voorgenomen besluit tot opheffing van de school: beide partijen zijn van mening dat de deelraad adviesrecht toekomt.
Aldus is geen sprake (meer) van een interpretatiegeschil in de zin van artikel 31 aanhef en onder d WMS en is de deelraad niet-ontvankelijk in zijn verzoek.  Het adviesgeschil.
Het bevoegd gezag heeft het voorgenomen besluit tot opheffing van de school niet voor advies aan de deelraad voorgelegd. Evenmin is gebleken dat de deelraad op enig moment een advies over een voorgenomen besluit tot sluiting van de school heeft uitgebracht dat bovendien niet of niet geheel door het bevoegd gezag is opgevolgd. Dientengevolge is er geen sprake van een besluit als bedoeld in artikel 31 onder c Wms waarover een adviesgeschil aanhangig gemaakt kan worden zodat het verzoek van de deelraad niet-ontvankelijk is.
Door het voorgenomen besluit tot sluiting van de school niet voor advies voor te leggen aan de deelraad, heeft het bevoegd gezag nagelaten de verplichtingen voortvloeiend uit de Wms na te leven. Aldus had het op de weg van de deelraad gelegen om een vordering tot naleving in te dienen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. De Commissie komt hierin geen bevoegdheid toe.
Het advies van de deelraad tot het maken van een doorstart, is een ongevraagd advies als bedoeld in artikel 6 lid 2 Wms. Het niet volgen van een ongevraagd advies kan geen adviesgeschil opleveren.