Datum uitspraak: 26-09-2013
Nummer uitspraak: 105822 - 13.12
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

In geschil is of het bevoegd gezag het besluit om vanaf 2013 twee jaar één extra kleutergroep per jaar te formeren om daarmee het probleem van de bestaande wachtlijsten op te lossen, ter advisering aan de MR had moeten voorleggen. De stelling van het bevoegd gezag dat het begrip uitbreiding van de werkzaamheden alleen ziet op een inhoudelijke uitbreiding van werkzaamheden, kan de Commissie niet volgen. Als de wetgever beperkte uitleg van deze bepaling voor ogen zou hebben gehad, zou dat in de formulering tot uiting zijn gekomen. Daarvan is geen sprake. Onder het begrip belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van de school valt ook een toename van de werkzaamheden van de school als gevolg van de geplande toename van het aantal leerlingen. Naar het oordeel van de Commissie is er sprake van een belangrijke uitbreiding als het gaat om een wezenlijke, structurele of in kwantitatief opzicht aanzienlijke uitbreiding. Door de toename van het aantal leerlingen zal het beleid zoals verwoord in het schoolplan 2011-2015 wat betreft de schoolgrootte en wat betreft het aantal groepen gewijzigd moeten worden. De Commissie oordeelt dat het de komende twee jaar formeren van één extra kleutergroep is aan te merken als een besluit met betrekking tot belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van de school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid terzake als genoemd in artikel 11, aanhef en onder c Wms, ten aanzien waarvan de MR adviesrecht heeft.

Trefwoorden: